hst2

GDPR

Informationskrav om personuppgifter

som framgår av art. Europarlamentet och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän uppgiftsskyddsförordning – GDPR).
PERSONUPPGIFTSANSVARIG är HURTOSTAL 2 bolag med begränsat ansvar, ul. Pomorska 53 b, Szczecin.
Kontakt med personuppgiftsansvarig – agrochala@hst2.pl agrochala@hst2.pl

I SAMBAND MED VERKSAMHETEN BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER AV

 1. de registrerade: kunder, leverantörer, avtalsparter, potentiella avtalsparter samt deras anställda och personer som samarbetar med dem (de behandlade uppgifternas omfattning: förnamn, efternamn, yrkesuppgifter, kontaktuppgifter, adressuppgifter, bankkontonummer, registrerings- och bokföringsuppgifter (t.ex.: personnummer, ID-kortnummer). Om försäljningen omfattar transport behandlas även registreringsnummer och ID-kortnummer).
 2. Syftet med behandlingen av personuppgifter är:
  • att ingå och utföra försäljningstransaktioner, att utföra tjänster och tillverkningsuppdrag,
  • att uppfylla sina rättsliga skyldigheter, bl.a. att lämna in och behandla reklamation, att förvara uppgifter för framtida förfaranden inför behöriga myndigheter,
  • ett berättigat intresse: att dokumentera utförande av transaktioner; att fastställa, försvara och göra anspråk; direktmarknadsföring; att framställa sammansättningar, analyser och statistik, däribland för omsättning och försäljning, för interna behov; att kontrollera avtalspartnerns kreditupplysning, arkivering.
 3. Personuppgifternas ursprung
  De behandlade uppgifterna får vi direkt från de registrerade eller från de andra personuppgiftsansvariga som vi samarbetar med eller från offentligt tillgängliga källor (bl.a. nationella domstolsregistret, bolags och handelsregistret, internet).
 4. Mottagare av personuppgifter
  Vi kan lämna ut uppgifter till parter som behandlar uppgifter för vår räkning: parter som förmedlar transaktioner som vi genomför, underleverantörer, parter som tillhandahåller rådgivnings-, konsult-, revisions-, IT-tjänster, rättshjälp, skattestöd och redovisningstjänster, de andra personuppgiftsansvariga som behandlar uppgifter för egen räkning och vars medverkan är nödvändig för att utföra relevant verksamhet, t.ex. transportföretag, försäkringsbolag, statliga myndigheter, domstolar, kronofogdar, kurirer och postoperatörer, banker och de andra personuppgiftsansvariga som samarbetar med oss för att hantera redovisnings-, skatte- och juridiska frågor – i den mån de blir personuppgiftsansvariga. Det är frivilligt att ange personuppgifter men det kan vara ett villkor för att ingå avtal.
 5. Tid för personuppgiftsbehandling
  Vi behandlar uppgifter under en tid som är nödvändig för att uppnå ändamålet med behandlingen. När den är slut arkiverar vi personuppgifterna enligt de gällande rättsliga bestämmelserna. Med tanke på den lagstadgade preskriptionstiden för att framställa civilrättsliga och offentligrättsliga anspråk tas personuppgifterna bort efter 10 år som börjar löpa från slutet av året när ändamålet med personuppgiftsbehandlingen har uppnåtts.
 6. Automatiserat beslutsfattande
  Vi fattar inte beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering.
 7. Överföring av uppgifter utanför EES
  Om det är nödvändigt att ingå avtal med en part utanför EES kan det vara nödvändigt att överföra personuppgifter utanför EES. Överföringen av personuppgifter utanför EES sker enligt avtalsklausuler, vars innehåll har godkänts av Europeiska kommissionen.
 8. De registrerades rättigheter
  De registrerade har rätt till:
  • rättelse av personuppgifter i den omfattning och på de villkor som avses i art. 16 i GDPR;
  • radering av personuppgifter i den omfattning och på de villkor som avses i art. 17 i GDPR;
  • begränsning av behandling av personuppgifter (avbrytning av behandlingen eller avbrytning utan borttagning, beroende på den inlämnade anmälan) i den omfattning och på de villkor som avses i art. 18 i GDPR;
  • tillgång till personuppgifter (genom att begära information om de behandlade personuppgifterna och en kopia av dem) i den omfattning och på de villkor som avses i art. 15 i GDPR;
  • överföring av personuppgifter i den omfattning och på de villkor som avses i art. 20 i GDPR;
  • invändning mot behandling (inbegripet profilering) av personuppgifter om grunden för utnyttjandet av uppgifterna är vårt berättigade intresse, i den omfattning och på de villkor som avses i art. 21 i GDPR.

  Om du vill använda en av rättigheterna ovan skicka din begäran, där du anger vilken omfattning av personuppgifterna begäran gäller, till personuppgiftsansvariges adress.
  Eftersom vi skyddar personuppgifter mot obehörigt tillträde kan vi begära en ytterligare identifiering av den registrerade eller extra information.
  Möjlighet att utöva varje av de ovannämnda rätterna framgår av den gällande lagstiftningen, t.ex. beror på den rättsliga grunden för och syftet med behandlingen personuppgifter.
  Den registrerade har rätt att inge klagomål angående behandlingen av personuppgifter till en tillsynsmyndighet.